Arctia verkkokauppa

Sataman vesialueen ja rakenteiden mittaus- ja luotauspalvelu

Satamanpitäjä vastaa tuloväylän ja satama-alueen syvyystietojen ja muiden tietojen oikeellisuudesta omalla vesialueellaan. Satamanpitäjällä on vastuu tietojen tarkistamisesta ja toimittamisesta viranomaisen rekistereihin.

Satamanpitäjän infrastruktuuriin kuuluu olennaisesti laiturit ja muut rantarakenteet; näiden hallinnassa vedenalaisen informaation merkitys on suuri kunnossapitotoimien ennakoinnissa.

Palvelumme tuottaa asiakkaalle tarkkaa ja viranomaisvaatimukset täyttävää tietoa vesisyvyyksistä ja vedenalaisesta topografiasta, mikä turvaa merenkululle näiden tärkeiden alueiden turvallisen käytön.

Asiakastarpeen mukaisesti toteutamme lisäksi matalataajuusmittauksia ja pohjatutkimuksia näytteenottoineen mm. ruoppaustöiden suunnittelua varten.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä, niin asiantuntijamme on viipymättä yhteydessä ja laatii tarpeisiinne soveltuvan tarjouksen.

Määrä:

Yhteensä:

Markkinoiden kehittynein luotaimemme varmistaa asiakkaille tarkimmat yksityiskohdat sataman vedenalaisista rakenteista, ja tukevat näin saumattomasti kunnossapitotoimien suunnittelua.

Asiakas saa käyttöönsä digitaalisen palveluportaalimme, missä mittausaineiston visualisoiminen, jakaminen ja havaintojen tekeminen onnistuu helposti, myös mobiilissa.

Sataman vesirakenteiden vedenalaiset tarkastukset

Monikeilaamalla tehtävän mittauksen tarkoituksena on kerätä laivapaikasta (merenpohja laiturin välittömässä läheisyydessä) ja laiturirakenteista mittaustietoa jolla voidaan tarkastella näiden tilannetta. Pohjasta saadaan tiedot vesisyvyydestä ja pohjan muodoista sekä mahdollisista eroosiosuojauksista laiturin edessä. Tämän perusteella arvioidaan alusten potkurivirtojen aiheuttamaa eroosiota pohjassa ja eroosiosuojauksen kuntoa. Laiturin kartoituksesta saadaan tietoa laiturirakenteesta sekä sen kunnosta. Palvelumme käsittää mittaukset mobilisaatioineen, mittausaineiston jälkikäsittelyn sekä raportin tehdyistä havainnoista jatkotoimenpidesuosituksineen.

Mittausdatan perusteella voidaan ennakoida mahdollisia riskejä ja dataa voidaan käyttää apuna toimenpiteiden suunnittelussa. Ensimmäisen mittauksen aineisto toimii myös lähtö- ja vertailuaineistona myöhemmin suoritettaville tarkastuksille.

Raportointi

Laadimme mittauksesta ja sen tuloksista raportin, jossa esitetään havainnollisesti mittausdatan perusteella todetut kiinnostavat seikat. Tarvittaessa annetaan toimenpide ehdotuksia

Tarvittaessa käytämme lisäksi sukellustarkastusta täydentävänä menetelmänä. Asiakkaille kartoitetaan yleensä myös vedenpäälliset rantarakenteet laserkeilaamalla ja valokuvaamalla.

Lopuksi tuotamme aineistosta sovitut lopputuotteet, huolehdimme raportoinnista ja korjaustoimenpide- ehdotuksista.

Sataman väyläalueen kuntoseuranta (luotaukset, mittaukset, kartat)

Säännöllisesti tehtävä satamanpitäjän vastuulla olevien väyläalueiden kuntoseurantamme parantaa väylänpitäjän asemaa ongelmatilanteissa. Väylän mataloituminen ja sinne mahdollisesti joutuneet esineet havaitaan ja kunnossapitoruoppaukset voidaan ajoittaa mahdollisimman tehokkaasti ja sekä kohdistaa ruoppaukset juuri oikeisiin kohteisiin. Kuntoseuranta toteutetaan monikeilaluotaustutkimuksella. Luotausdatan perusteella luomme pintamallit, joita verrataan määritettyihin haraussyvyyksiin ja aiempien vuosien tilanteeseen. Pintamallien vertailusta saadaan ruopattavan massan määrä ja alueet. Luotaustyö tehdään noudattaen viimeisimpiä kansainvälisiä standardeja (mm. SI 02)

Raportointi

Laadimme luotauksesta raportin ja kartat, ja raportissa esitetään väyläalueiden tilanteen kehittyminen ja annetaan toimenpide-ehdotukset, joiden perusteella voidaan arvioida ruoppaussuunnitelman tarve.

Arctian ylläpitämän merenmittaustiedon pohjalta voidaan lisäksi tuottaa moderneja satamakarttatuotteita (S-57 ja bENC).

Mittausaineistot esitetään InSea- portaalissamme, mistä asiakas voi tarkastella, jakaa ja havainnollistaa erilaisin työkaluin satama-alueensa syvyystietoja esim. alusten päälliköille.

  • Asiakas saa itselleen mittausdatan, datatiedostot ja tulosteet
  • Asiakkaalle toimitetaan mittausraportti ja toimenpide-ehdotukset
  • Asiakkaan käyttöön maksutta tarjoamamme digitaalinen InSea- portaali mahdollistaa aineiston tarkastelun ilman erillisiä erikoisohjelmistoja, minkä lisäksi asiakas saa keskitetyn digitaalisen hallinnointityökalun kaikille ostamilleen palveluille

Sataman vesialueen ja rakenteiden mittaus- ja luotauspalvelu ei ole vielä saanut yhtään arvostelua

Oletko ostanut tämän tuotteen? Kerro muillekin mitä pidit!

Tuotteen arvostelu vaatii sisäänkirjautumisen

Kirjaudu sisään