Arctia verkkokauppa

Arctia Oy:n toimitus- ja takuuehdot

Näissä toimitusehdoissa kerrotaan Arctia Meritaito Oy:n toimitusehdoista. Toimitusehdot sisältävät tiedon muun muassa verkkokaupan toimitustavoista ja -hinnoista, tuotevastuusta ja takuusta.

Soveltaminen

Näitä myyntiehtoja sovelletaan Arctia Meritaito Oy:n Laivastokatu 3, 00160 Helsinki, Suomi, y-tunnus 2302565-7 (”Arctia Meritaito”) poijutuotteiden (Tuotteet) myyntiin. Nämä ehdot korvaavat kaikki niiden kanssa ristiriidassa olevat aiemmat Asiakkaan ja Arctia Meritaidon väliset Tuotteita koskevat myyntimateriaalit, kirjeenvaihdon, tarjoukset, tilaukset, vahvistukset ja sopimukset. Arctia Meritaidolla on vapaa oikeus muuttaa ehtoja.

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisiksi nimetyt tai muuten luonteeltaan luottamukselliset tiedot. Osapuolella on oikeus käyttää näitä tietoja ainoastaan kulloisenkin toimituksen mukaisiin tarkoituksiin.

Tilaus ja toimitus

Ellei Arctia Meritaidon tekemässä tarjouksessa ole toisin mainittu, se on voimassa 30 päivää. Asiakkaan tilaus tulee Arctia Meritaitoa sitovaksi, kun Arctia Meritaito on kirjallisesti vahvistanut tilauksen. Toimitusaika vahvistetaan tilausvahvistuksessa.

Ellei muuta ole sovittu, Arctia Meritaito toimittaa vahvistamiensa tilausten mukaiset Tuotteet Asiakkaalle Ex Works, Utran kanava 5, 80260 Joensuu, Suomi (Incoterms 2020). Arctia Meritaito pakkaa Tuotteet niin, että riski Tuotteiden kuljetuksen aikaiselle vahingoittumiselle on mahdollisimman pieni.

Toimitus ei sisällä asennusta, huoltoa tai muuta tuotetukea eikä varaosia, ellei niistä ole erikseen kirjallisesti sovittu.

Osapuolet ilmoittavat viipymättä toisilleen, mikäli Tuotteiden toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys sekä samalla kertoa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimituspäivä Arctia Meritaidolla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta toimituksen viivästyksestä eikä sen aiheuttamista vahingoista.

Toimituksen mukana seuraa lähetysluettelo. Asiakkaan on Tuotteiden vastaanoton yhteydessä tarkastettava huolellisesti, että toimitus vastaa lähetysluetteloa ja Tuotteet ovat ulkoisesti vahingoittumattomia. Mikäli Tuotteissa havaitaan kokoonpano, raaka-aine tai valmistusvirhe, asiakkaan on kirjallisesti reklamoitava Arctia Meritaidolle virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa siitä, kun Tuotteet on luovutettu.

Mikäli Asiakas havaitsee Tuotteissa tai pakkauksissa kuljetuksen aikana syntyneen vahingon, hänen tulee hakea korvaus rahdinkuljettajalta tai siltä vakuutusyhtiöltä, jonka vakuuttama kyseinen kuljetus oli.

Hinnat ja laskutus

Ellei erikseen ole muuta kirjallisesti sovittu, Arctia Meritaito laskuttaa ennakkomaksuna 50 % toimituksen hinnasta välittömästi tilauksen jälkeen. Loppumaksu laskutetaan, kun Tuotteet on toimitettu. Maksuehtona on 14 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.

Tuotteiden toimitus edellyttää ennakkomaksun suorittamista. Mikäli maksusuoritus viivästyy yli 14 päivää eräpäivästä, on Arctia Meritaidolla oikeus keskeyttää tai peruuttaa toimitus kokonaan tai toimittamatta jääneiltä osin sekä peruuttaa muut vahvistetut tilaukset, kunnes kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen on suoritettu.

Hinnat ovat toimitusehdon Ex Works, Utran kanava 5, 80260 Joensuu , Suomi (Incoterms 2020) mukaisia, jos toisin ei ole kirjallisesti erikseen sovittu. Hinnat ovat euroissa. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Force Majeure

Arctia Meritaito ei ole vastuussa sellaisesta suoritusesteestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan mitä tahansa sellaista tilannetta, jossa Arctia Meritaidolla ei ole mahdollisuutta täyttää Tuotteen valmistajan velvoitteita sellaisen esteen vuoksi, johon Arctia Meritaito ei ole voinut vaikuttaa tai jota se ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seuraamuksia Arctia Meritaito ei ole kohtuudella voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat muun muassa julkisen viranomaisen toimet tai päätökset, joita se tekee suvereenisuuteensa tai sopimusvapautensa puitteissa, tulipalot, tulvat, epidemiat, karanteenit, lakot, työsulut, mellakat ja terrorismi, yleisen liikenteen, energian saannin tai tietoliikenteen katkokset.

Arctia Meritaidon alihankkijan kohdalle osunut ylivoimainen este vapauttaa Arctia Meritaidon suoritusvelvollisuudesta, mikäli alihankinta muulta taholta ei ole mahdollista ilman kohtuuttomia kustannuksia tai merkittävää ajanmenetystä. Arctia Meritaito ilmoittaa Asiakkaalle viipymättä kirjallisesti ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä.

Takuu

Arctia Meritaito takaa, että Tuotteet vastaavat sovittuja tuotekuvauksia, ja muita määrittelyjä ja että niissä ei ilmene kokoonpano-, valmistus-, tai raaka-ainevikoja takuuaikana. Takuu on voimassa kaksitoista (12) kuukautta siitä, kun Tuote toimitettiin Asiakkaalle.

Arctia Meritaito sitoutuu valintansa mukaan joko korjaamaan virheellisen tuotteen tai vaihtamaan sen uuteen Tuotteeseen taikka antamaan virhettä vastaavan hinnanalennuksen, jos virheestä on kirjallisesti ilmoitettu Arctia Meritaidolle takuuaikana ja viimeistään (kahdenkymmenenyhden) 21 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan palauttaa vialliset osat tai Tuotteet Arctia Meritaidolle samoin kuin ostokuitin tai muun selvityksen takuun alkamispäivästä.

Takuu ei koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet kuljetuksesta tai virheellisestä varastoimisesta ja asennuksesta tai käytöstä, muun kuin Arctia Meritaidon suorittamasta Tuotteen muuttamisesta, tavanomaisesta kulumisesta tai muusta kuin Arctia Meritaidosta johtuvasta syystä. Takuu ei ole voimassa, jos Tuotetta on käytetty virheellisesti tai se on asennettu olosuhteisiin, johon sitä ei ole suunniteltu tai jossa sillä ei ole mahdollisuuksia kestää.

Tuotteen korjaaminen tai uuden tuotteen toimittaminen ei pidennä tuotteen takuuaikaa. Arctia Meritaidolla ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Tuotteiden virheistä.

Tuotevastuu

Arctia Meritaito vastaa Tuotteen yksityiselle henkilölle tai omaisuudelle aiheuttavasta tuotevahingosta voimassa olevan tuotevastuulain mukaisesti. Arctia Meritaito vastaa Tuotteen aiheuttamista vahingoista ainoastaan siinä tapauksessa, että vahingon osoitetaan aiheutuneen Arctia Meritaidon laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta. Vahingon ei katsota johtuneen Arctia Meritaidon laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta, jos

  1. on oletettavissa, että vahingon aiheuttanut virhe ei ollut olemassa sillä hetkellä, kun Arctia Meritaito laski tuotteen liikkeelle
  2. virhe tai vahinko johtuu Asiakkaan antamista määrittelyistä, tiedoista tai ohjeista
  3. tuotteen käytölle tai asettamiselle ei ole haettu tai saatu viranomaisen lupaa, mikäli sellainen olisi pitänyt hakea
  4. tuotetta käytetään virheellisesti tai se on asennettu olosuhteisiin, johon sitä ei ole suunniteltu tai jossa sillä ei ole mahdollisuuksia kestää
  5. tieteellisen tai teknisen tiedon taso ei Arctia Meritaidon laskiessa Tuotteen liikkeelle ollut sellainen, että vahingon aiheuttanut virhe olisi voitu havaita tai
  6. muuten on oletettavissa, että virhe tai vahinko ei ole johtunut Arctia Meritaidon Tuotteesta tai muutoin Arctia Meritaidosta johtuvasta syystä.

Immateriaalioikeudet

Kaikki Arctia Meritaidon tuotteita koskevat tuotenimet, tavaramerkit sekä muut Immateriaalioikeudet ja goodwill ovat Arctia Meritaidon omaisuutta ja kuuluvat siten yksinomaisesti Arctia Meritaidolle. Asiakas ei saa tehdä Tuotteisiin muutoksia, ellei Arctia Meritaito ole antanut siihen etukäteen kirjallisesti lupaa. Asiakas ei myöskään saa poistaa tai muuttaa tuotenimeä, tavaramerkkiä tai muuta Tuotteiden identifiointimerkintää tai merkintää Arctia Meritaidosta Tuotteiden valmistajana.

Sopimuksen purkaminen ja korvausvastuu

Kumpikin osapuoli voi purkaa toimitussopimuksen kirjallisesti päättymään välittömästi toisen osapuolen konkurssin, selvitystilan, yrityssaneerauksen, maksukyvyttömyyden taikka muun maksukyvyttömyyteen rinnastettavan syyn vuoksi sekä toisen osapuolen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, jos toinen osapuoli ei ole korjannut sopimusrikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on lähettänyt asiasta kirjallisen huomautuksen. Kumpikaan osapuoli ei ole missään vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten tuotantotappioista, saamatta jääneestä tulosta tai odotetusta säästöstä.